Tượng Bổn Sư Thích Ca Bằng Đá Y Áo Xanh Ngồi Đài Sen

4.350.000

Tượng Bổn Sư Thích Ca Bằng Đá Y Áo Xanh Ngồi Đài Sen

4.350.000

Kích thước: 40cm
Chất Liệu: Bột đá đổ
Ngồi kiết già trên đài sen y áo xanh ngọc

.
.
.
.