33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm Bằng Lưu Ly

135.000.000

33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm Bằng Lưu Ly

135.000.000

Chất Liệu: Lưu Ly cao cấp
Kích thước: Tùy tượng ngồi và đứng 18~26cm
Xuất Xứ: Đài Loan.
———–
Quán Thế Âm Bồ Tát đem 33 ứng hóa thân thị hiện ở khắp mười phương tất cả quốc độ mà độ thoát chúng sanh. Do đó Đức Phật mới bảo Vô Tận Ý rằng: Quán Thế Âm Bồ Tát đã trọn nên công đức dường ấy, cho nên các ngươi nên nhất tâm nhất ý cúng dường vị Bồ Tát này. Với những khi gặp phải cấp nạn lo sợ, Bồ Tát Quán Thế Âm năng đem cho sức vô úy để giải cứu tai nặn kia”. Quán Thế Âm Bồ Tát đủ đại oai thần, có đại thế lực, thời chúng sanh cũng có bảy nạn, ba độc và bao nhiêu những lo sợ, kinh hãi, khổ não mà nặng trì niệm thánh hiệu, để cảm với Bồ Tát thời chắc được Bồ Tát đem cho oai mãnh vô sở úy, khiến được giải thoát. Ngàn chỗ khẩn cầu ứng ngàn chổ. Không cảm nào mà chẳng thông. Cho nên Đức Quán Âm còn có biệt hiệu là Thí Vô Úy giả nữa vậy.

.
.
.
.