Bộ tượng hoa nghiêm tam thánh bằng gỗ

4.680.000

Bộ tượng hoa nghiêm tam thánh bằng gỗ

4.680.000

Chất liệu:

Tượng Phật Thích ca bằng gỗ long não.

Tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ Tát bằng gỗ long não.

Kích thước:

Tượng Phật Thích Ca cao 28cm (cao tổng)

Tượng Văn Thù Phổ Hiền cao tổng 23cm, tới đầu tượng 18cm.

_()_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

_()_Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
_()_Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát!
_()_Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.