Quan Âm Để Xe Hơi, Ô Tô Ngồi Tự Tại

300.000

Quan Âm Để Xe Hơi, Ô Tô Ngồi Tự Tại

300.000

🌱Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quan Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện độ sanh của Ngài.
🌱Hình tượng Quan Âm composite giả vân gỗ 15cm. Hình tướng có hào quang phía sau, hình tướng 2 mặt trước và sau.
Thờ cúng hoặc để trên xe hơi đẹp và trang nghiêm.
🌱www.facebook.com/thuanduyenshop
————————- 🌷🌷🌷 ———————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. A Di Đà Phật!

.
.
.
.