Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Bằng Bột Đá (Thích Ca Tam Tôn)

22.650.000

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Bằng Bột Đá (Thích Ca Tam Tôn)

22.650.000

**Kích thước tượng Thích Ca: Cao 50cm, đường kính đài sen 29cm.
*Ngài ngồi kiết già trên đài sen.
** Uy nghiêm, trang nghiêm vô cùng từ bi.

** Kích thước 2 Ngài Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát: Cao 50cm. Ngang 40cm. Sâu 28cm

* Chất liệu: Bột đá, sắc nét, uy nghiêm, từ bi.

_()_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

_()_Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
_()_Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát!
_()_Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.