Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Bột Đá (Tượng Thích Ca Tam Tôn)

17.150.000

Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Bột Đá (Tượng Thích Ca Tam Tôn)

17.150.000

**Kích thước tượng Bổn Sư: Cao 50cm, đường kính đài sen 35cm.
*Ngài ngồi kiết già trên đài sen 8 cạnh
** Uy nghiêm, trang nghiêm vô cùng từ bi.

** Kích thước 2 Ngài Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát: Cao 40cm. Ngang 30cm. Sâu 19cm

* Chất liệu: Bột đá, sắc nét, uy nghiêm, từ bi.

_()_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

_()_Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
_()_Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát!
_()_Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.