Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Lưu Ly Để Xe Hơi

1.900.000

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Lưu Ly Để Xe Hơi

1.900.000

Chất Liệu: Lưu ly

Kích thước: Cao 17cm, sâu 8cm, ngang 13cm

Xuất Xứ: Đài Loan.

Cũng như các vị Bồ Tát khác, Phổ Hiền khi thành Bồ Tát đều là viên mãn các lời đại nguyện. Do vậy, những người thờ tượng Phổ Hiền Bồ Tát, đều là những người chí tâm quy kính vào Bồ Tát Phổ Hiền. Cuộc sống chính là hiện thực hoá các lời nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.

10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:
Một là: Lễ kính chư Phật.
Hai là: Xưng tán Như Lai.
Ba là: Quảng tu cúng dường.
Bốn là: Sám hối nghiệp chướng.
Năm là: Tùy hỷ công đức.
Sáu là: Thỉnh chuyển pháp luân
Bảy là: Thỉnh Phật trụ thế.
Tám là: Thường tùy Phật học.
Chín là: Hằng thuận chúng sanh.
Mười là: Phổ giai hồi hướng.

.
.
.
.