Tượng Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát Tự Tại Bằng Đá Y Áo Vàng

8.650.000

Tượng Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát Tự Tại Bằng Đá Y Áo Vàng

8.650.000

** Kích thước: Cao 40cm. Ngang 30cm. Sâu 19cm

* Chất liệu: Bột đá, sắc nét, uy nghiêm, từ bi. Y áo vàng

** Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho CHÂN LÝ, còn Văn thù tượng trưng cho CHÂN TRÍ, lý trí dung thông. Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã.

** Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng Bi, Trí viên mãn cho nên hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái đức Phật Thích Ca.

_()_Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
_()_Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát!
_()_Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.