Tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đá ngồi đài sen 8 cạnh

8.500.000

Tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đá ngồi đài sen 8 cạnh

8.500.000

*Chất liệu:Bột đá
**Kích thước: Cao 50cm, đường kính đài sen 35cm.
*Ngài ngồi kiết già trên đài sen 8 cạnh
** Uy nghiêm, trang nghiêm vô cùng từ bi.

.
.
.
.